สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ยินดีต้อนรับ
 

Link> สสอค.

  Link> สพป.พท 1
  Link> สพป.พท 2
  Link> สพม. 12
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา
เรื่อง ปิดทำการครึ่งวัน สอ.ครูพัทลุง จำกัด
เรื่อง กองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา(พ.ศ.) (พิมพ์กระดาษ A4 หน้า-หลัง)
มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2557
รายชื่อผู้แทนสมาชิกบำนาญ ประจำปี 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูพัทลุง จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน 2556
ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556
  จำนวนสมาชิก
8,204  คน 
  ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
2,088,627,860.00 บาท 
  เงินทุนสำรองและทุนอื่นๆ
221,308,837.34 บาท 
  เงินสำรองบำเหน็จ
15,068,490.00 บาท 
  เงินรับฝาก
1,727,298,080.69 บาท 
  เงินกู้ยืม
4,272,883,200.00 บาท 
  ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น
9,403,148,830.19 บาท 
  เงินให้สมาชิกกู้
3,112,291,897.13 บาท 
  เงินชำระคืนระหว่่างปี
2,726,117,692.98 บาท 
  เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก
8,982,947,539.64 บาท 
  กำไรสุทธิ
216,966,505.23 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์ธรรมดา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

1.00

ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.25
ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ทวี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้สามัญ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
   
 

เลขทะเบียนสมาชิก

รหัสผ่าน


*กรุณาใส่หมายเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก

แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
เลขที่ 439/15 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-3322   โทรสาร 0-74621326
เว็บไซต์ http://www.kruphatthalung.com  
E-mail : coop.phatthalung@gmail.com