Link> สสอค.

  Link> สพป.พท 1
  Link> สพป.พท 2
  Link> สพม. 12
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (Phatthalung Teacher's Saving & Cradit Cooperative Limited)
ชื่อย่อ สอ.คพท. ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ 439/15 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ นายสง มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
โดยได้ร่วมกับศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดพัทลุงทุกอำเภอ กำหนดชื่อในครั้งแรกว่า "สหกรณ์ครูพัทลุง จำกัดสินใช้"

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่คณะครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง

และให้เงินกู้แก่สมาชิกในโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อประโยชน์ในครอบครัว

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นการถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2502
เลขทะเบียนที่ 31/10923 และเริ่มประกอบการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2502 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ทำการจาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด โดยไม่มีเงินเดือนตอบแทนในงานที่ต้องช่วยปฏิบัติ
เพียงแต่ได้รับโบนัสปลายปี จากเงินกำไรที่ได้รับจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพียงเล็กน้อย
และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์บ้านเมือง จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "สหกรณ์ครูพัทลุง จำกัดสินใช้" เป็น
"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512

เลขทะเบียนสมาชิก

รหัสผ่าน


*กรุณาใส่หมายเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก

แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
เลขที่ 439/15 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-3322   โทรสาร 0-74621326
เว็บไซต์ http://www.kruphatthlung.com
  E-mail : coop.phatthalung@gmail.com